Váš košík je prázdný

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou získávány a dále zpracovávány jen v nezbytném rozsahu a za účelem poskytování co nejkvalitnější služby. Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“).

Správcem osobních údajů je společnost Golem, spol. s r.o., Nad Vršovskou horou 88/4, Michle, 101 00 Praha 10, IČO: 453 11 617.

Zpracovávány jsou následující osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, poštovní adresa, IP adresa a poskytnuté služby.

Správce osobní údaje zpracovává z titulu plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů klademe důraz na dodržování práv subjektů údajů a řídí se lhůtami stanovenými zákonem a vnitřními předpisy.

Účelem zpracování osobních údajů je především poskytování služeb, jejich zlepšování, ochrana, bezpečnost, řešení sporů, marketingové nabídky, vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

V souladu s povinnostmi uloženými správci GDPR byl jmenován také pověřenec pro ochranu osobních údajů. Tímto pověřencem je Veronika Fajčíková, v případě jakýchkoliv dotazů ji zastihnete na emailové adrese veronika.fajcikova@outlook.sk.

Některé osobní údaje jsou v rámci zpracování zpřístupněny dalším osobám (zpracovatelům), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se na naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR a ve všech případech, kdy předáváme osobní údaje třetím osobám, dbáme o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy pouze po nezbytně dlouhou dobu k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15let, jsou–li  osobní údaje zpracovány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Jestliže jste udělili výslovný souhlas se zpracováním, můžete jej kdykoliv odvolat. Kdykoliv také můžete požádat o výmaz osobních údajů, máte-li pocit, že nejsou zpracovávány po právu, či o jejich úpravu, pokud zpracovávané údaje nejsou přesné. Také máte právo kdykoliv požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje – pokud ano, můžete požadovat kopii všech osobních údajů, které o Vás správce zpracovává. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 7. 2020.